Nastavení cookies

Správci a provozovateli této webové prezentace jsou společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., IČO: 498 23 001, Valeo Compressor Europe s.r.o., IČO: 265 04 685, VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o., IČO: 261 31 056, FTE automotive Czechia s.r.o., IČO: 272 78 581, a společnost Valeo Detection Systems s.r.o., IČO: 10969594 (dále jen „Valeo“)

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku. (Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj – https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/zasady-pouzivani-souboru-cookie)

Zde jsou k nalezení Zásady zpracování osobních údajů.

Kde a jak uplatnit svá práva, pokud je správcem cookies/osobních údajů společnost Valeo?

Právo na přístup k údajům: Můžete mít právo získat od společnosti Valeo potvrzení o tom, zda zpracováváme údaje o Vaší osobě, a pokud ano, vyžádat si přístup k těmto osobním údajům. Informace, ke kterým máte právo mít přístup, zahrnují také účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým vaše osobní údaje byly, jsou nebo budou poskytnuty. Nejedná se nicméně o právo absolutní a toto právo na přístup k údajům může být omezeno zájmy jiných fyzických osob. Můžete mít také právo získat kopii svých osobních údajů, které jsou zpracovávány.

Právo na opravu údajů: Můžete mít také právo vyžádat si od společnosti Valeo opravu nepřesných osobních údajů. V závislosti na účelech zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, například předložením doplňujícího prohlášení.

Právo na vymazání údajů (právo být zapomenut): Za určitých okolností máte právo vyžádat si, abychom Vaše osobní údaje vymazali.

Právo na omezení zpracování údajů: Za určitých okolností můžete mít právo si vyžádat, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů. V takových případech budou příslušné údaje označeny a budou moci být zpracovávány pouze pro vybrané účely.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Za určitých okolností můžete mít právo vyžádat si osobní údaje týkající se Vás, které jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a takové údaje předat jinému subjektu.

Právo vznést námitku: Za určitých okolností můžete mít právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů na základě vaší konkrétní situace a my můžeme být v takovém případě povinni přestat takové osobní údaje zpracovávat.

Právo podat stížnost: Máte právo kdykoliv podat stížnost dozorovému orgánu ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje dozorového orgánu v České republice jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 800; email: posta@uoou.cz.

Bližší informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou dostupné také na následujícím odkazu: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Pokud chcete uplatnit vaše práva či máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na dpo.external@valeo.com.